Regulamin

Niniejszy regulamin został podzielony na następujące części:

I. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną
II. Regulamin uczestnictwa w imprezie „Pub Sesja 2019”
III. Regulamin sprzedaży biletów za pośrednictwem Internetu na wydarzenie „Pub Sesja 2019”

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Postanowienia ogólne
§1
1. Niniejszy regulamin (dalej zwany Regulaminem) określa zasady i warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą strony internetowej Warto Być KAROL ŁUCZYŃSKI tj. www.pubsesja.pl zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
2. Uruchomienie odpowiedniej Usługi na stronie www.pubsesja.pl lub złożenie reklamacji za pomocą poczty elektronicznej oraz równoznaczne wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu, jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu i zawarciem Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z Warto Być KAROL ŁUCZYŃSKI bez konieczności sporządzenia odrębnych umów.
3. Regulamin określa:
• Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną
• Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną
• Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną
• Tryb postępowania reklamacyjnego
§2
1. Definicje pojęć, użyte w Regulaminie określają:
a) Klient – podmiot korzystający z usług Warto Być KAROL ŁUCZYŃSKI, który zamówi świadczenie określonych usług drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie,
b) Usługa – działanie podejmowane w celu zaspokojenia określonej potrzeby Klienta, które następuje poprzez wysłanie i odebranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Klienta, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego
c) Strona Warto Być KAROL ŁUCZYŃSKI – Strona internetowa dla Klientów Warto Być KAROL ŁUCZYŃSKI udostępniająca informacje o firmie i świadcząca usługi sprzedaży dostępna pod adresem http://www.pubsesja.pl,
d) Przeglądarka internetowa – program komputerowy umożliwiający pobieranie i wyświetlanie stron internetowych umieszczonych na serwerze internetowym.
e) Prawo telekomunikacyjne – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.),
f) Cookies – tzw. ciasteczka, czyli pliki tekstowe zapisywane automatycznie na dysku lokalnym komputera przez przeglądarkę internetową i przechowujące informacje dot. odwiedzin takie jak np. typ przeglądarki itp.,
g) Adres poczty elektronicznej – to tzw. adres email umożliwiający przesyłanie wiadomości internetowych (listów elektronicznych) poprzez sieć komputerową, w tym poprzez Internet, składający się z identyfikatora użytkownika, znaku @ oraz nazwy domenowej serwera poczty.
h) System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego,
i) Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną,
j) Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.).
§3
1. Warto Być KAROL ŁUCZYŃSKI nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, bądź ograniczenia oprogramowania lub sprzętu, z którego korzysta Klient, a które uniemożliwiają mu korzystanie z określonych Usług.
2. W trakcie korzystania z Usług, na dysku lokalnym Systemu teleinformatycznego Klienta zapisywane są pliki Cookies, w celu określenia regionalizacji Klienta oraz w celu badania użyteczności Strony internetowej. Warunkiem koniecznym poprawnego funkcjonowania Usług na Stronie internetowej jest poprawne skonfigurowanie Przeglądarki internetowej, tak aby mogła ona przyjmować pliki Cookies.
3. Warto Być KAROL ŁUCZYŃSKI nie gwarantuje poprawności pracy Systemu teleinformatycznego Klienta i nie ponosi za niego odpowiedzialności.

Rozdział 2
Rodzaje i zakres świadczonych usług
§4
1. Niniejszy Regulamin obejmuje następujące Usługi świadczone drogą elektroniczną:
a) Sprzedaż biletów na wydarzenie „PUB SESJA 2019” organizowane przez Warto Być KAROL ŁUCZYŃSKI,
b) Kontakt lub złożenie reklamacji za pomocą formularza zgłoszeniowego w wersji elektronicznej
2. Aktualny zakres Usług oferowanych Klientom dostępny jest na Stronie internetowej Warto Być KAROL ŁUCZYŃSKI.
3. W związku z ciągłym rozwojem Usług, ich zakres funkcjonalny może ulegać zmianom.
4. Informacje o modyfikacjach są publikowane na Stronie internetowej Warto Być KAROL ŁUCZYŃSKI i nie stanowią zmiany Regulaminu.
§5
Warto Być KAROL ŁUCZYŃSKI zastrzega sobie prawo ograniczania lub zmiany Usług na czas określony lub bezterminowo. O planowanym zmniejszeniu zakresu funkcjonalnego Warto Być KAROL ŁUCZYŃSKI poinformuje poprzez odpowiedni komunikat na głównej Stronie internetowej Warto Być KAROL ŁUCZYŃSKI.

Rozdział 3
Warunki zawierania i rozwiązywania umów
§6
1. Warto Być KAROL ŁUCZYŃSKI świadczy Usługi na rzecz swoich Klientów w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
2. Każdy Klient od momentu skorzystania z danej Usługi zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranych przez Warto Być KAROL ŁUCZYŃSKI ze swoimi Klientami umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
4. Każdy może we wcześniejszym terminie zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Usług na Stronie internetowej.
5. Rozpoczęcie korzystania z odpowiedniej Usługi jest jednoznaczne z zawarciem umowy z Warto Być KAROL ŁUCZYŃSKI na skorzystanie z danej Usługi.
§7
1. Warto Być KAROL ŁUCZYŃSKI jest zobowiązana zbierać przesłane przez Klientów zgody na wysyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną.
2. Adres poczty elektronicznej wykorzystywany jest do przesyłania tylko i wyłącznie zamówionych przez Klienta informacji.
3. Warto Być KAROL ŁUCZYŃSKI zobowiązuje się do nie wysyłania treści o charakterze bezprawnym w rozumieniu art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b) ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Rozdział 4
Ochrona danych osobowych
§8
1. Przetwarzanie danych osobowych Klientów będących osobami fizycznymi w zależności od udzielonej przez Klienta zgody może dotyczyć następujących danych, których katalog może ulegać zmianie w zależności od rodzaju świadczonej usługi:
a) Adresów e-mail,
b) Danych udostępnionych w celach marketingowych,
c) Danych niezbędnych do wykonania obowiązków wynikających z rękojmi lub gwarancji.
2. Administratorem danych osobowych Klienta jest Warto Być KAROL ŁUCZYŃSKI. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem możliwy jest przez maila
Klient ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie danych przez Warto Być KAROL ŁUCZYŃSKI. narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”).
3. Warto Być KAROL ŁUCZYŃSKI. przetwarza dane osobowe Klienta niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczeniu Usług przez Warto Być KAROL ŁUCZYŃSKI oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usług, określonych niniejszym Regulaminem, wykorzystując w tym celu dane osobowe niezbędne do ich realizacji zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Dane osobowe Klienta przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, wymaganych zgodnie z RODO. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia świadczenia Usług; w celach archiwizacyjnych przez okres prawem określony.
4. Warto Być KAROL ŁUCZYŃSKI każdorazowo określa dane, które są niezbędne do świadczenia danej Usługi drogą elektroniczną.
5. W sytuacjach i na zasadach szczegółowo określonych w art. 15-22 RODO, Warto Być KAROL ŁUCZYŃSKI zapewnia Klientom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z RODO:
• prawa do uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Warto Być KAROL ŁUCZYŃSKI,
• prawa dostępu do treści własnych danych osobowych (ich kopii) oraz ich poprawiania,
• prawo żądania usunięcia danych osobowych ze zbiorów Warto Być KAROL ŁUCZYŃSKI, jeżeli:
o dane osobowe Klienta nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których są przetwarzane;
o Klient wycofał zgodę, na której opierało się przetwarzanie, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
o Klient wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie ma innych uzasadnionych podstaw przetwarzania przez Warto Być KAROL ŁUCZYŃSKI, lub wnosi sprzeciw wobec przetwarzania w celach marketingowych;
o dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
o dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie polskim.
Jednakże prawo Klienta żądania usunięcia danych osobowych nie będzie mogło być zrealizowane w zakresie, w jakim Warto Być KAROL ŁUCZYŃSKI musi nadal przetwarzać te dane, aby wywiązać się z obowiązku prawnego, lub jeżeli dalsze przetwarzanie jest konieczne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Warto Być KAROL ŁUCZYŃSKI.
• prawo do ograniczenia przetwarzania – wstrzymania przetwarzania do czasu wyjaśnienia zgłoszonych Warto Być KAROL ŁUCZYŃSKI zarzutów Klienta; w razie ograniczenia przetwarzania Warto Być KAROL ŁUCZYŃSKI może przetwarzać dane osobowe wyłącznie za zgodą Klienta (co nie dotyczy możliwości ich przechowywania lub przetwarzania w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Warto Być KAROL ŁUCZYŃSKI);
• prawa do wniesienia sprzeciwu wobec w celach marketingowych; w razie wniesienia sprzeciwu Warto Być KAROL ŁUCZYŃSKI nie będzie już mogła przetwarzać danych Klienta do takich celów.
Klient może skorzystać z ww. uprawnień poprzez:
• przesłanie wniosku na adres e-mail : kontakt@pubsesja.pl
Jeżeli Warto Być KAROL ŁUCZYŃSKI będzie mieć uzasadnione wątpliwości co do tożsamości Klienta składającego żądanie, może zażądać dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia tożsamości Klienta.
Jeżeli podstawą przetwarzania jest zgoda Klienta, Klient posiada prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać e-mailem na adres: kontakt@pubsesja.pl
Konsekwencją wycofania zgody będzie zaprzestanie świadczenia Usług.
6. Korzystanie z techniki „cookies” nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych i adresowych użytkownika ani żadnych informacji poufnych z jego komputera.

Rozdział 5
Korzystanie z usług
§9
1. Strona internetowa Warto Być KAROL ŁUCZYŃSKI jest dostępna dla Klientów przez 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. Warto Być KAROL ŁUCZYŃSKI zastrzega sobie możliwość dokonywania przerw w dostępie do Strony internetowej Warto Być KAROL ŁUCZYŃSKI w związku z koniecznością przeprowadzenia okresowej konserwacji.
2. Czasem właściwym dla Strony internetowej Warto Być KAROL ŁUCZYŃSKI jest czas właściwy dla terytorium Polski.
3. Klient zobowiązany jest na bieżąco sprawdzać prawidłowość realizacji wykonania zlecanych dyspozycji, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości zobowiązany jest do kontaktu z Warto Być KAROL ŁUCZYŃSKI zgodnie z postanowieniami §12.
§10
1. Klient zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania do systemów teleinformatycznych Warto Być KAROL ŁUCZYŃSKI następujących treści:
a) Powodujących zakłócanie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Warto Być KAROL ŁUCZYŃSKI lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną,
b) Naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
2. Warto Być KAROL ŁUCZYŃSKI nie kontroluje środowiska komputerowego Klienta, zaleca jednak, aby Klient upewnił się przed skorzystaniem ze Strony internetowej Warto Być KAROL ŁUCZYŃSKI, czy jego środowisko komputerowe jest bezpieczne i zgodne z wymaganiami. Warto Być KAROL ŁUCZYŃSKI nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje nie stosowania się do powyższych zaleceń.
3. Warto Być KAROL ŁUCZYŃSKI zaleca również stosowanie programów antywirusowych. Warto Być KAROL ŁUCZYŃSKI nie ponosi odpowiedzialności za działania jakichkolwiek programów destrukcyjnych (np. wirusów) w infrastrukturze informatycznej Klienta.
4. W przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Warto Być KAROL ŁUCZYŃSKI ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia Usług, bez wcześniejszego powiadomienia i przeprowadzenia prac mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności Systemu teleinformatycznego.
§11
1. Klient może w każdej chwili zrezygnować z Usług poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji w Systemie.
2. Rezygnacja, o której mowa w ust. 1, jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie Usług, jednakże nie stanowi to rozwiązania innych umów.

Rozdział 6
Tryb postępowania reklamacyjnego
§12
1. Klient może zgłaszać zapytania, uwagi i reklamacje związane z świadczonymi Usługami za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: kontakt@pubsesja.pl
2. Zapytania, uwagi i reklamacje powinny zawierać imię i nazwisko oraz dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
3. Rozpatrzenie zapytań, uwag i reklamacji związanych ze świadczeniem Usług następuje w najszybszym możliwym terminie w formie elektronicznej, pisemnej lub telefonicznej.
1. Klient może zgłaszać zapytania, uwagi i reklamacje związane z świadczonymi Usługami za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: kontakt@pubsesja.pl
2. Zapytania, uwagi i reklamacje powinny zawierać imię i nazwisko oraz dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
3. Rozpatrzenie zapytań, uwag i reklamacji związanych ze świadczeniem Usług następuje w najszybszym możliwym terminie w formie elektronicznej, pisemnej lub telefonicznej.

Rozdział 6
Postanowienia końcowe
§13
1. Warto Być KAROL ŁUCZYŃSKI zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny uznaje się:
• Wprowadzenie nowych przepisów prawnych oraz uchylenie lub zmiana przepisów prawnych już obowiązujących
• Dostosowanie do koniecznych zmian wprowadzanych w obowiązującym Systemie teleinformatycznym Warto Być KAROL ŁUCZYŃSKI
• Zmiany w ofercie Warto Być KAROL ŁUCZYŃSKI
2. W przypadku zmian Regulaminu Warto Być KAROL ŁUCZYŃSKI powiadamia wszystkich swoich Klientów o treści zmian stosownym komunikatem ogłoszonym na Stronie internetowej Warto Być KAROL ŁUCZYŃSKI
3. Niniejszy Regulamin jest dostępny na Stronie Warto Być KAROL ŁUCZYŃSKI
§14
1. Warto Być KAROL ŁUCZYŃSKI nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z wynikłych awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania Systemów teleinformatycznych, będących poza Warto Być KAROL ŁUCZYŃSKI.
2. Wszelkie spory wynikłe pomiędzy Klientem a Warto Być KAROL ŁUCZYŃSKI w związku ze świadczeniem Usług za pomocą Strony internetowej będą rozstrzygane przez sądy odpowiednie dla siedziby Warto Być KAROL ŁUCZYŃSKI. W przypadku Klientów będących konsumentami, właściwość sądu określa Kodeks postępowania cywilnego lub inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy Kodeks cywilny.

Regulamin uczestnictwa w imprezie „Pub Sesja 2019”

 1. Postanowienia ogólne
  1.1 Niniejszy regulamin („Regulamin”) zawiera ogólne warunki uczestnictwa w imprezie pod nazwą “Pub Sesja 2019” oraz stanowi integralną część umowy zawieranej pomiędzy Organizatorem imprezy (zwanym dalej “Organizator”) a Uczestnikiem imprezy (zwanym dalej „Uczestnik”/”Uczestnicy”).
  1.2 W chwili nabycia biletu uprawniającego do uczestnictwa w imprezie, o którym mowa w pkt. 2.2 Regulaminu, nabywca biletu staje się Uczestnikiem.
  1.3. Nabycie biletu, uprawniającego do uczestnictwa w wydarzeniu pod nazwą “Pub Sesja 2019”, jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
  1.4. Organizator zastrzega sobie prawo do wylegitymowania Uczestnika w sytuacji, gdy zachodzi wątpliwość, co do jego pełnoletności. Odmowa okazania dokumentu poświadczającego pełnoletność jest jednoznaczna z niemożliwością uczestnictwa w imprezie “Pub Sesja 2019”.
  1.5. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o imprezie “Pub Sesja 2019” Organizator określa wszelkie miejsca, w których uczestnik imprezy może pojawić się posiadając właściwy dla tej imprezy bilet. 1.6. ​Każdy z uczestników otrzymuje na wstępie pakiet startowy z INDEKSEM, który należy podbić w pubach biorących udział w wydarzeniu. Uczestnik musi odwiedzić kolejno 7 wyznaczonych przez Organizatora pubów, zamówić w nich promocyjny napój, otrzymać pieczątkę, aby na koniec dojść do klubu, w którym odbywa się inauguracyjne rozdanie DYPLOMÓW dla osób, które zebrały w indeksie wszystkie stemple.
  1.7. Organizator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych uczestników oraz publikacji zdjęć i filmów z wizerunkiem Uczestników imprezy “Pub Sesja 2019”.
 2. Zakres obowiązków Organizatora, odwołanie i zmiana programu imprezy
  2.1 Do obowiązków Organizatora imprezy należy zapewnienie Uczestnikowi ważnego biletu wstępu na teren imprezy, w celu uczestnictwa w tej imprezie oraz zapewnienie zaplecza organizacyjnego imprezy i jej niezakłóconego przebiegu.
  2.2 Bilety sprzedawane mogą być jedynie w cenie ustalonej przez Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ceny biletu w dniu wydarzenia. Bilety dostępne są wyłącznie w miejscach wskazanych przez Organizatora lub na stronie www.pubsesja.pl
  2.3 Organizator ma prawo do odwołania imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia, z przyczyn, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności. W tej sytuacji Uczestnik ma prawo do zwrotu poniesionych kosztów za zakupiony bilet na imprezę “Pub Sesja 2019”. Zwrot kosztów nastąpi po zwróceniu się Uczestnika w ciągu 7 dni od dnia powzięcia informacji o odwołaniu imprezy “Pub Sesja 2019”, drogą elektroniczną kontakt​@pubsesja.pl do Organizatora ze wskazaniem właściwego numeru konta, na jaki Organizator dokona zwrotu. Organizator zwróci kwotę, opiewającą bilet w dniu jego zakupu, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wiadomości od Uczestnika.
  2.4 Organizator ma prawo zmienić datę, miejsce oraz program imprezy z uwagi na siłę wyższą lub inne ważne i niezależne od Organizatora przyczyny, w szczególności: ogłoszenie żałoby narodowej, niesprzyjające warunki pogodowe uniemożliwiające odbycie się imprezy, chorobę, niedyspozycję lub inną pozostającą poza odpowiedzialnością Organizatora obiektywną przyczynę uniemożliwiającą rozpoczęcie i prowadzenie imprezy “Pub Sesja 2019” oraz przypadki, gdy zmiana spowodowana jest koniecznością zapewnienia bezpieczeństw, zdrowia lub życia ludzi lub mienia lub konieczności
  zapewnienia niezakłóconego oraz komfortowego przebiegu imprezy dla jej uczestników. W takich okolicznościach, w przypadku zmiany daty, miejsca (z wyjątkiem zmiany miejsca w ramach tej samej miejscowości) Uczestnik będzie miał prawo do zwrotu kosztów biletu na zasadach określonych w pkt. 2.3.
  2.5. Organizator nie zwraca poniesionych kosztów zakupionego biletu Uczestnikowi w przypadku jego rezygnacji z uczestnictwa w imprezie “Pub Sesja 2019”.
 3. Bezpieczeństwo imprezy
  3.1 Z uwagi na bezpieczeństwo Uczestników, Organizator zastrzega sobie prawo:
  (a) Odmówić wstępu Uczestnikowi w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa.
  (b) W przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa żądać, aby Uczestnik opuścił teren imprezy i zastosować odpowiednie kroki i środki, aby zarządzenie to zostało wykonane. Dotyczy to w szczególności sytuacji, w których Uczestnik zakłóca porządek publiczny, zachowuje się agresywnie lub niezgodnie z niniejszym Regulaminem bądź w jakikolwiek inny sposób powoduje zagrożenie bezpieczeństwa imprezy.
  (c) Odmówić wstępu na teren imprezy Uczestnikom, u których stwierdzono posiadanie broni, noszących buty o metalowych zakończeniach oraz jakiekolwiek inne przedmioty mogące stanowić zagrożenie dla innych osób bądź niezakłóconego przebiegu imprezy.
  3.2 Zabrania się wnoszenia na teren imprezy, a także posiadania przez Uczestników podczas imprezy, broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wskaźników laserowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych, z zastrzeżeniem napojów alkoholowych nabytych na terenie imprezy. Organizator ma prawo do odmowy wstępu na teren imprezy osobie lub odpowiednio usunięcia z terenu imprezy, w przypadkach próby takiego wniesienia lub wprowadzenia lub odpowiednio ujawnienia posiadania podczas imprezy:
  (a) kamery lub innego rodzaju sprzętu nagrywającego audio-video lub aparatu fotograficznego z wymienną optyką, z wyłączeniem amatorskich aparatów kompaktowych i cyfrowych o 1 matrycy do 7 MPix oraz aparatów umieszczonych w telefonach komórkowych, niezależnie od ich matrycy;
  (b) instrumentów muzycznych lub jakichkolwiek innych przedmiotów lub urządzeń, które mogą służyć zagłuszaniu przebiegu imprezy lub w jakikolwiek inny sposób uniemożliwiać lub utrudnić sprawne przeprowadzenie imprezy zgodnie ze scenariuszem;
  (c) jakichkolwiek ostrych, ciężkich, twardych, szklanych, metalowych lub innych przedmiotów mogących stwarzać niebezpieczeństwo dla innych Uczestników lub samego Uczestnika wnoszącego, np. parasoli, lornetek (innych niż teatralne), a także butów, plecaków lub odzieży zawierających twarde lub ciężkie elementy, które mogą przy nagłym i niespodziewanym zetknięciu się z ciałem innego Uczestnika spowodować uszczerbek na jego zdrowiu;
  (d) flagi, transparentu lub tablicy nie będącej w bezpośredni sposób związanej z imprezą lub przekraczającej swym rozmiarem wielkość 1m2 (jednego metra kwadratowego) lub innych przedmiotów, które mogą uniemożliwiać lub utrudniać pełne uczestnictwo w imprezie innym Uczestnikom lub stanowić dla nich zagrożenie uszczerbkiem na zdrowiu (np. parasole), przy czym Organizator zastrzega, że wszelkiego rodzaju nawet dopuszczone flagi, transparenty należy zwinąć, tablice usunąć, na każde wyraźne polecenie Organizatora lub uprawnionych przez niego osób;
  (e) siedziska składanego lub turystycznego;
  (f) zwierząt.
  3.4 Organizator nie zapewnia możliwości złożenia wymienionych przedmiotów w depozycie.
  3.5. Uczestnik zobowiązuje się do niezwłocznego stosowania się do zgodnych z przepisami prawa i niniejszego Regulaminu poleceń właściwych służb porządkowych lub pracowników agencji ochrony, których zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa imprezy, pod rygorem natychmiastowego usunięcia Uczestnika z terenu imprezy “Pub Sesja 2019”
  3.6. Wszyscy uczestnicy na terenie imprezy, zobowiązani są do posiadania i okazywania na każdą prośbę Organizatora papierowej części biletu, która zostaje w posiadaniu Uczestnika podczas wejścia na teren imprezy.
 4. Ostrzeżenie o zagrożeniach
  4.1 Organizator informuje, że Uczestnik lub inna osoba przebywająca na terenie imprezy “Pub Sesja 2019” może być narażona na ciągłe przebywanie w strefie znacznego natężenia dźwięków, które mogą spowodować uszkodzenie słuchu, jak również w strefie działania świateł stroboskopowych i efektów laserowych, które mogą spowodować dolegliwości wzrokowe. Na szczególne niebezpieczeństwo narażone są kobiety w ciąży oraz osoby chore na epilepsję. W razie jakichkolwiek wątpliwości każdy z Uczestników oraz osoby wymienione powyżej powinny zasięgnąć odpowiedniej opinii lekarskiej przed podjęciem decyzji o przebywaniu na terenie imprezy. Organizator nie odpowiada za uszczerbki na zdrowiu, mogące wystąpić wskutek uczestnictwa w imprezie “Pub Sesja 2019”
 5. Postanowienia dodatkowe
  5.1 Zakupiony bilet należy traktować jako indywidualną zgodę Organizatora na wejście na imprezę “Pub Sesja 2019”, która może być cofnięta w każdej chwili, z przyczyn związanych z koniecznością zachowania zasad bezpieczeństwa. W tym wypadku Uczestnik traci prawo do zwrotu kosztów związanych z zakupem biletu.
  5.2 Organizator zastrzega, że będzie przeciwdziałał jakimkolwiek próbom działania niezgodnego z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie nieuprawnionej sprzedaży biletów. Organizator informuje o brzmieniu art. 133 § 1 Kodeksu Wykroczeń: kto nabywa w celu odprzedaży z zyskiem bilety wstępu na imprezy artystyczne, rozrywkowe lub sportowe albo kto bilety takie sprzedaje z zyskiem, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
  5.3 Bilet jest ważny tylko z kuponem kontrolnym i upoważnia do jednorazowego wejścia na teren imprezy.
  5.4 W sprawach nieuregulowanych w regulaminie obowiązuje również odrębny regulamin obiektu– terenu imprezy.
 6. Odpowiedzialność Uczestników
  6.1. Każdy Uczestnik imprezy “Pub Sesja 2019” ponosi pełną odpowiedzialność finansową, cywilną i prawną za ewentualne straty i szkody w stosunku do innych uczestników spotkania oraz ich sprzętu, a także za straty i szkody wyrządzone w stosunku do osób trzecich i ich mienia na terenach spotkań oraz poza nimi w trakcie trwania imprezy “Pub Sesja 2019”.
  6.2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zachowania Uczestników na i poza terenami spotkań. Oznacza to, że każdy uczestnik ponosi odpowiedzialność karną i cywilną za własne zachowania.

Regulamin sprzedaży biletów za pośrednictwem Internetu na wydarzenie „Pub Sesja 2019” organizowane przez Warto Być Karol Łuczyński

Regulamin uwzględnia przepisy wynikające z:
(1) Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.2013.1422 j.t. z późn. zm.) o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w szczególności zaś art. 8 przedmiotowej ustawy
(3) Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U.2014.827 j.t.) o prawach konsumenta – w zakresie dotyczącym zawierania umów na odległość.

Zasady Ogólne:

 1. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób/użytkowników dokonujących zakupu biletów za pośrednictwem strony internetowej www.pubsesja.pl
 2. Organizatorem/sprzedawcą internetowej sprzedaży jest jednoosobowa działalność gospodarcza Warto Być Karol Łuczyński ul. Górnicza 61/1, 54-136 Wrocław, posiadająca REGON 382572252 oraz NIP 8943138070
 3. Płatności za bilety obsługuje serwis internetowy Tpay.com administrowany przez Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357 prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS, posiadająca REGON 300878437 oraz NIP 7773061579
 4. Każdy użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu. Regulamin zawiera treści zgodne z wymogami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.
 5. Zakup biletów online jest możliwy wyłącznie po zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu .
 6. Realizacja sprzedaży wymaga wypełnienia całej procedury zakupu biletów przez użytkownika:
  • rejestracja – podanie prawdziwych danych osobowych: imię, nazwisko, adres e-mail
  • wybór ilości biletów
  • podsumowanie wszystkich danych i akceptacja regulaminu
  • potwierdzenie dokonania zamówienia oraz otrzymanie drogą elektroniczną informacji o zakupie biletu/biletów na adres e-mailowy podany podczas rejestracji.
 7. Użytkownik dokonuje zapłaty za zamówione bilety przez Internet korzystając z wybranej formy płatności on-line oferowanej w Tpay.com. Płatność powinna być dokonana nie później niż 15 minut od chwili złożenia zamówienia.
 8. Organizator/sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu rejestracji.
 9. Organizator/sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia transmisji danych w trakcie dokonywania zakupu/rezerwacji biletów.
 10. Bilet jest ważny od momentu zakupu do momentu zakończenia wydarzenia „Pub Sesja 2019”